میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

دانلود جدیدترین نرم افزار های مدیریت دیتابیس
# لوگو نام نرم افزار گروه سایز پسوند فایل
1 RedGate SQL ToolBelt v3.1.0.2733 (21 Apr 2020) + Keygens RedGate SQL ToolBelt v3.1.0.2733 (21 Apr 2020) + Keygens دیتابیس 264 MB rar
2 Microsoft SQL Server Enterprise 2014 x64 Microsoft SQL Server Enterprise 2014 x64 دیتابیس 2.5 GB rar
3 Microsoft SQL Server Enterprise 2016 x64 Microsoft SQL Server Enterprise 2016 x64 دیتابیس 2 GB rar
4 Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 x64 Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 x64 دیتابیس 2 GB rar
5 Microsoft SQL Server Enterprise Core 2017 x64 Microsoft SQL Server Enterprise Core 2017 x64 دیتابیس 1.2 GB rar
6 Microsoft SQL Server Enterprise 2017 x64 Microsoft SQL Server Enterprise 2017 x64 دیتابیس 1.2 GB rar
7 ApexSQL Source Control 2018 Professional Edition v2018.09.1142 (25 Dec 2018) ApexSQL Source Control 2018 Professional Edition v2018.09.1142 (25 Dec 2018) دیتابیس 48 MB rar
8 ApexSQL Backup 2018 Professional Edition v2018.06.0191 (14 Jan 2019) ApexSQL Backup 2018 Professional Edition v2018.06.0191 (14 Jan 2019) دیتابیس 144 MB rar
9 ApexSQL Defrag 2018 Professional Edition v2018.05.0.160 (31 Oct 2018) ApexSQL Defrag 2018 Professional Edition v2018.05.0.160 (31 Oct 2018) دیتابیس 33 MB rar
10 ApexSQL Generate 2018 Professional Edition v2018.01.0270 (01 Nov 2018) ApexSQL Generate 2018 Professional Edition v2018.01.0270 (01 Nov 2018) دیتابیس 30 MB rar
11 ApexSQL Universal 2018 Professional Edition (26 Oct 2018) ApexSQL Universal 2018 Professional Edition (26 Oct 2018) دیتابیس 1.2 GB rar
12 SQL Server Management Studio 18.0 (GA) SQL Server Management Studio 18.0 (GA) دیتابیس 516 MB rar
13 RedGate SQL ToolBelt 2019 v2.3.1.2610 RedGate SQL ToolBelt 2019 v2.3.1.2610 دیتابیس 262 MB rar