میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

ADO.NET

ADO.NET - ADO.NET

در تقریبا تمامی برنامه های امروزی لازم است تا حجم متعارفی از داده ها (کم یا زیاد) را مدیریت کرد. این مدیریت شامل خواندن، افزودن، ویرایش و یا حذف داده می تواند باشد. برای این منظور در بستر دات نت کتابخانه ای غنی به نام ADO.NET طراحی گردیده که به ما در پیاده سازی فرآیندهای مربوط به این امر کمک زیادی خواهد کرد

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی