میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

WCF

WCF - WCF

ایجاد یک سرویس WCF با محیط برنامه نویسی Visual Studio پروسه ی نسبتا آسانی است

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی