میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

Tortoise SVN

Tortoise SVN - Tortoise SVN

با توجه به این که برنامه نویسان دائما کد خود را اصلاح می کنند، پیگیری تغییرات امری بسیار مهم می باشد. با استفاده از سیستم‌های کنترل نسخه نرم افزاری مانند (Apache Subversion (SVN می توانید تیم خود را در یک صفحه نگاه دارید. در این دوره با نحوه استفاده از SVN برای پیگیری تغییرات کد خود و ادغام تغییرات

به زودی مطالب این بخش تکمیل می شود

واژگان کلیدی